Headline

เร่งเปิดคลินิกกัญชา

รุกเปิดคลีนิกกัญชา 650 แห่ง

กรมแพทย์แผนไทยฯ เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้ากว่า 650 แห่งทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยเข้ารับบริการครบวงจร

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 402 แห่งทั่วประเทศ และมีการขยายคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความพร้อมของโรงพยาบาล โดยให้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ และน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS) บริการในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

และมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 30 แห่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเกิดความต่อเนื่อง และรูปแบบการจัดบริการ ทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ รวมถึงการพัฒนาขับเคลื่อนให้ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

สำหรับปี 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กำหนดเป้าหมายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศกว่า 650 แห่ง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย โรงพบาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 121 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 389 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. 150 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง) เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประจำเขตสุขภาพที่ 8 รองรับประชาชนที่จะใช้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาปรุงผสมอยู่ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนมีการสั่งจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จำนวน 12 ตำรับ

ที่ผ่านมานอกจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ทางโรงพยาบาลมีการให้บริการคลินิกรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คลินิกทางเดินหายใจ (ฟ้าทะลายโจร) คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกอภัยสันตา คลินิกหัตถเวชนวดรักษา คลินิกโรคมะเร็ง และคลินิกโรคเบาหวาน โดยมียอดผู้เข้ารับบริการที่ผ่านมา กว่า 8,000 ราย

ที่มา: สสส.

เพื่อนอาวุโส - Smart Senior